Lagen om offentlig upphandling

De flesta vet nog om LOU den Svenska lagen som reglerar myndigheter köp av olika tjänster och produkter, det behöver inte bara vara myndigheter som ska följa denna lag utan även organisationer om dessa gör upphandlingar med offentliga medel.

Det var den 1 januari 2008 som den nuvarande lagen trädda i kraft.

13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

En som har kolla på detta med LOU är Magnus Josephson, han är en av de mest efterfrågade konsulterna inom området, han håller föredrag och har gett ut två böcker inom området.

Lagen som sådan beskriver hur man ska agera som myndighet när man gör en upphandling bland annat med en offentlighet av alla inköp som är planerade så att alla intresserade företag ska kunna vara med och lämna ett anbud på det produkter och tjänster som myndigheten avser köpa.

Det myndigheterna måste göra är att ge ett förfrågningsunderlag som lämnas in av de som avser att lämna anbud. Myndigheten utvärderar anbuden eller de ansökningar om inkommit och utvärderingen sker enligt en den utvärderingsmetod som angetts i förfrågningsunderlaget

Den som vinner anbudet har valts utifrån pris och de krav som ställts att dessa är uppfyllda en den kravspec som fanns i förfrågningsunderlaget. Tidigare så fanns det en nämnd för offentlig upphandling den ingår numer i Konkurrensverket.

Comments are closed.